Dla ucznia

Kształcenie praktyczne

Kształcenie praktyczne

 


Regulamin odbywania zajęć praktycznych poza szkołą uczniów Technikum


Warunki i tryb organizowania praktyki zawodowej.

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zawierania przez szkołę umowy o praktyczną naukę zawodu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki, określa rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2010 r Nr 244 poz.1626) - (załącznik nr 1)

2) Wybór pracodawcy w celu odbycia Praktyki zawodowej odbywa  się na podstawie samodzielnego wyboru pracodawcy  przez ucznia lub skierowania przez szkołę.
3) W przypadku samodzielnego  wyboru przez ucznia pracodawcy u którego będzie odbywał praktykę zawodową, rodzice (opiekunowie) lub pełnoletni uczeń wypełniają druk skierowania - (załącznik nr 2).
4) Wypełnione skierowania należy dostarczać do sekretariatu szkoły lub do kierownika szkolenia praktycznego w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r.
5) Uczniom, którzy nie dokonali samodzielnie wyboru pracodawcy w wyznaczonym wyżej terminie, szkoła wyznaczy pracodawcę (przedsiębiorstwo) w celu odbycia praktyki.
6) Praktyka zawodowa powinna być realizowana zgodnie z programem praktyki dla danego zawodu znajdującym się na stronie www szkoły w zakładce Praktyka zawodowa
7) Szczegółowe zagadnienia dotyczące odbywania praktyki zawodowej, między innymi realizacji i sposobu dokumentowania treści programowych, będą omówione w klasach, w terminie późniejszym.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w szkole na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz 1626) w następujących formach:

Praktyk zawodowych u pracodawców:
w klasie 3 technikum o specjalności:

  • technik architektury krajobrazu

  • technik handlowiec

  • technik informatyk

  • technik żywienia i usług gastronomicznych


Zajęcia praktyczne u pracodawców:
w klasie 2 technikum o specjalności:

  • żywienia i usług gastronomicznych

 

Anna Gawrońska 
Kierownik szkolenia praktycznego


Praktyka zawodowa


Program praktyki zawodowej
TECHNIK EKONOMISTA

Program praktyki zawodowej
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Program praktyki zawodowej
TECHNIK INFORMATYK


Informacje ogólne

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością.

Kierownik szkolenia praktycznego zapoznaje uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

Kierownik szkolenia praktycznego przedstawia regulamin odbywania praktyk zawodowych każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu BHP oraz zapoznania z regulaminem. Bez odbycia szkolenia uczniowie nie mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych.

Uczniowie kierowani na praktykę muszą posiadać:
a) dzienniczek praktyk - zakupiony przez ucznia, w którym jest zaświadczenie o ocenie i opinia o praktykancie.
b) program praktyk

Dyscyplina praktycznej nauki zawodu
1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
2. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym programem praktyk dla danego zawodu.
3. Praktykant jest zobowiązany do odbycia praktyk.
4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.
5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Uczniowie którzy mają zaplanowane cztery tygodnie praktyk i wyjeżdżają na praktyki do Niemiec będą realizować jeden tydzień w Polsce.
Uczniowie mogą proponować miejsca odbywania praktyk zawodowych.

Zaliczenie praktyki

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.
Dzienniczek praktyk należy zdać w ciągu tygodnia od zakończenia praktyk.
Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się oceny:

  • zakładowego opiekuna praktyk uwzględniające umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w zadania przydzielane na praktykach,

  • postawy ucznia i obecność na praktyce,

  • jakość prowadzenia dokumentacji realizacji programu w dzienniczku praktyk.

  • z rozmowy przeprowadzonej przez szkolnego opiekuna praktyk


Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.
Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu