Dla ucznia

Kształcenie praktyczne

Kształcenie praktyczne


Regulamin odbywania zajęć praktycznych poza szkołą uczniów Technikum


Warunki i tryb organizowania praktyki zawodowej.

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zawierania przez szkołę umowy o praktyczną naukę zawodu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki, określa rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2010 r Nr 244 poz.1626) - (załącznik nr 1)

2) Wybór pracodawcy w celu odbycia Praktyki zawodowej odbywa  się na podstawie samodzielnego wyboru pracodawcy  przez ucznia lub skierowania przez szkołę.
3) W przypadku samodzielnego  wyboru przez ucznia pracodawcy u którego będzie odbywał praktykę zawodową, rodzice (opiekunowie) lub pełnoletni uczeń wypełniają druk skierowania - (załącznik nr 2).
4) Wypełnione skierowania należy dostarczać do sekretariatu szkoły lub do kierownika szkolenia praktycznego w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r.
5) Uczniom, którzy nie dokonali samodzielnie wyboru pracodawcy w wyznaczonym wyżej terminie, szkoła wyznaczy pracodawcę (przedsiębiorstwo) w celu odbycia praktyki.
6) Praktyka zawodowa powinna być realizowana zgodnie z programem praktyki dla danego zawodu znajdującym się na stronie www szkoły w zakładce Praktyka zawodowa
7) Szczegółowe zagadnienia dotyczące odbywania praktyki zawodowej, między innymi realizacji i sposobu dokumentowania treści programowych, będą omówione w klasach, w terminie późniejszym.Program praktyki zawodowej
TECHNIK EKONOMISTA

Program praktyki zawodowej
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Program praktyki zawodowej
TECHNIK INFORMATYK

 


Kierownik szkolenia praktycznego

mgr  Anna Gawrońska 
tel. 62 78 29 900 wew. 19
e-mail: anna.gawronska@zsp1kepno.pl

 
Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu