Informacje

Projekt Leonardo

Maszyna napędzana ruchami skrzydeł

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie złożyło w lutym 2013 roku do Agencji Narodowej w Warszawie wniosek o realizację projektu mobilności IVT pod nazwą ,,Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego" w ramach programu Leonardo da Vinci.


Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" , który wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, promuje mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ma na celu zwiększanie przejrzystości i uznawalności kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.


W wyniku selekcji nasz wniosek w maju 2013r. został zakwalifikowany na listę rezerwową, a następnie w styczniu 2014r. przewidziany do dofinansowania w ramach projektu systemowego pt.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo". Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne cele projektu

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu,

 • nabycie kwalifikacji przez uczestników, kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,

 • nabycie przez uczestników nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej,

 • wzmocnienie, wysoko cenionej przez pracodawców umiejętności posługiwania się językiem obcym,

 • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym, ale i na europejskim rynku pracy,

 • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,

 • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym;

 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju partnerskiego (Niemcy)

Projekt będzie trwał od 12 maja 2014r. do 10 grudnia 2014r. Nasz projekt przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie w 2014 r. trzytygodniowych praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach w Nienburgu.

Na zagraniczne praktyki wyjedzie terminie od 29 września 2014r. do 17 października 2014r. r. 10 uczniów z III klas Technikum Nr 1 w
 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie kształcących się w następujących zawodach:
 - technik architektury krajobrazu
 - technik żywienia i usług gastronomicznych

Na miejscu z uczniami będzie obecny opiekun, którego zadaniem będzie monitorowanie przebiegu praktyk, pomoc w adaptacji w
 międzykulturowym środowisku i opieka nad uczniami.

Wyjazd na praktyki poprzedzi nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie internetowej regulaminie zasad rekrutacji i kryteriów naboru. Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyli w intensywnym kursie języka niemieckiego zawodowego. Na zajęciach tych uczniowie przygotują się do pobytu za granicą, będą poszerzać i doskonalić znajomość języka niemieckiego. W czasie zajęć kulturowych poznają informacje na temat kultury, zwyczajów i geografii Niemiec oraz regionu pobytu, a także zapoznają się z zasadami odbywania praktyk. Odbędą się także zajęcia z pedagogiem. Wszystkie wydatki związane z organizacją praktyki zostaną sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Nasza szkoła zdając sobie sprawę, że pełni ważną rolę w procesie przygotowania młodzieży do podejmowania działań związanych z pierwszą pracą zawodową, chce realizując projekt odpowiednio przygotować uczniów do podjęcia aktywności zawodowej oraz przygotować młodych techników do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych i społecznych.


Koordynator projektu

 


 

Rekrutacja uczestników

Do udziału w projekcie zapraszamy 10 uczniów/uczennic klasy III TG i III TA, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu na drodze rekrutacji,

Warunki udziału w projekcie:

 • dobra znajomość języka niemieckiego
 • wysokie oceny z przedmiotów zawodowych
 • oceny dobre i bardzo dobre z zajęć praktycznych
 • wysoka frekwencja na zajęciach przedmiotowych
 • predyspozycje zdrowotne ucznia
 • ocena z zachowania co najmniej dobra
 • ukończone 16 lat

 

Termin praktyki zagranicznej: od 29.09. do 17.10.2014r
Serdecznie zapraszamy

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na wizerunek

 


 

Wizyta monitorująca

W dniach od 9 do 12 października 2014 odbyła się wizyta monitorująca zawodowego stażu zagranicznego odbywającego się wNiemczech wNienburgu  w ramach projektu pt. ,,Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnieniaiaktywnego obywatelstwa europejskiego” realizowanego w ramach projektu systemowego pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym uczestniczą uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie uczący się w zawodach technik architektury krajobrazu i technik żywienia i usług gastronomicznych.


W wizycie uczestniczyli: wicedyrektorzy szkoły ZSP Nr 1 w Kępnie Bogumiła Drobina i  Janusz Pruchnicki, koordynator projektu  - kierownik szkolenia praktycznego Agnieszka Krysiak oraz germanistki Joanna Brajer i Henryka Janecka-Dolata, a także przedstawiciel organizacji przyjmującej.Wizyta monitorująca rozpoczęła się od spotkania z praktykantami w czterech zakładach pracy: Fa.Röttger Zaunbau, Garten&Ambiente, Hotel Weserschlöβchen, Dienstgebäude Bildungs-Basis i Fa.Frerk Schwier.


Podczas tych spotkań zwiedziliśmy zakłady, rozmawialiśmy z praktykantami i ich niemieckimi opiekunami. Opiekunowie przedstawiali pochlebne opinie na temat zaangażowania uczniów, ich punktualności, pracowitości i umiejętności zawodowych. Miło było też usłyszeć, że praktykanci bardzo dobrze czuli się w zakładach pracy, byli traktowani tak jak pozostali pracownicy i mogli rozwijać umiejętności zawodowe.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielem i koordynatorem organizacji przyjmującej oraz z wicedyrektorem szkoły, którzy zaprezentowali obiekt szkoły, pokazali miejsca zajęć praktycznej nauki zawodu, wyjaśnili również jakie podejmowane są działania, aby podnieść kwalifikacje zawodowe młodzieży uczącej się w szkole Zespole Szkół Kształcących Zawodowo powiatu Nienburg/Weser oraz zaprezentowali dotychczasowy dorobek z zakresu realizacji projektów unijnych. Spotkania z przedstawicielami niemieckiej szkoły były okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie organizacji teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego. Dyskusje toczyły się też wokół tematów takich jak: motywacja do nauki, formy spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz tradycje szkoły. Podczas pobytu w Nienburgu delegacja kilkakrotnie spotykała się z praktykantami. Omawiano przebieg zajęć, wrażenia wynikające  kontaktów z rówieśnikami niemieckimi oraz problemy wynikające z rozłąki z najbliższymi. Na zakończenie wizyty monitorującej nauczyciele spotkali się z młodzieżą, gratulowali im dobrego zachowania i pracowitości, życzyli wielu wrażeń i zdobywania kolejnych poziomów wiedzy i umiejętności zawodowych.

 


 

Informacje o wyjeździe

Praktyki zagraniczne organizowane przez Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie dla młodzieży szkolnej realizowane są w ramach projektu systemowego pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą ,,Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego”. Był to pierwszy wyjazd młodzieży z Technikum Nr 1 ZSP Nr 1 w Kępnie na zagraniczne praktyki. W ramach stażu zostało zakwalifikowanych 10 uczestników: 5 uczennic kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu tj. Banaszak Agata, Głąb Wioletta, Niechciał Natalia, Wężyka Katarzyna, Zgórska Klaudia oraz 5 uczennic kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, tj. Cicharska Magdalena, Geppert Natalia, Nowak Ewelina, Szula Kinga, Wronka Patrycja. Staż trwał 3 tygodnie od 29.09. do 17.10.2014r Przed wyjazdem stażyści uczestniczyli w specjalnym, wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą. Poznali na nim przydatne słownictwo i zwroty w językach obcych, przyswoili sobie wiele informacji na temat Niemiec, a także zapoznali się z zasadami odbywania praktyk. Uczestnicy projektu przez 3 tygodnie poszerzali praktyczne umiejętności w swoim zawodzie, wykonując obowiązki w branżowych, renomowanych przedsiębiorstwach gastronomicznych i ogrodniczych. Mieli tam niepowtarzalną okazję nie tylko zobaczyć, ale przekonać się samodzielnie, jak pracuje się w niemieckich firmach. Uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych poznali specyfikę niemieckiej kuchni. Natomiast technicy architektury krajobrazu zdobyli wiele przydatnych umiejętności stosowania technik ogrodnictwa. Wszyscy stażyści wrócili do kraju z cennymi doświadczeniami, które pozwolą im w przyszłości lepiej wykonywać swoją pracę w miejscu zatrudnienia. Podczas 3 tygodni w Niemczech uczniowie mieli mnóstwo czasu i okazji podnieść poziom znajomości języków niemieckiego, atakże angielskiego, używanych podczas wykonywania pracy w niemieckich przedsiębiorstwach oraz w czasie wolnym od zajęć. Co istotne, poznali wiele słów i zwrotów używanych w swoich branżach zawodowych. Pobyt młodzieży za granicą, to nie była tylko sama nauka zawodu. Program obejmował poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów przyrodniczych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów i tradycji mieszkańców Nienburga i regionu. Uczniowie zwiedzili nie tylko najbliższą okolicę, ale także uczestniczyli w ciekawej wycieczce krajoznawczej do Hanoweru.

Odbycie zagranicznych staży potwierdzone będzie wydanymi wkrótce certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez uczniów umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabiorą postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców.

Koordynator projektu
Agnieszka Krysiak


 

Wręczenie Europassów

W dniu 15.12.2014 odbyło się uroczyste wręczenie Europassów i certyfikatów uczennicom klasy III TAG, które w terminie 29.09  17.10.br. realizowały zadania w ramach projektu systemowego pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, iż szczególnie cenne dla nich było nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się nie tylko w języku polskim, ale także w języku niemieckim i angielskim, umiejętności współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Ponadto udział w projekcie dał możliwość poznania kultury, tradycji, obyczajów i codziennego życia innych ludzi, nauczył tolerancji w stosunku do odmiennych ras i narodowości. Pomógł przełamać słabości, nieśmiałość, brak wiary we własne siły i kompleksy.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu