Informacje

Erasmus+ Praktyki

 

Przedsięwzięcie „Mobilność uczniów i nauczycieli ZSP Nr 1 w Kępnie - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy”

 

Od 20 listopada 2023 r. w naszej szkole realizowane jest przedsięwzięcie w Ramach Programu Erasmus+,  projekt  „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas III i IV technikum, którzy odbywać będą praktyki zagraniczne we Włoszech w miejscowości Rimini  w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik reklamy oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w formie szkolenia „Job shadowing”.

Zgłoszenia do rekrutacji przyjmowane były od 20 listopada do 1 grudnia, w formie pisemnej, każdy kandydat zobowiązany był do złożenia dokumentacji takiej jak:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • CV wraz z indywidualnym planem rozwoju zawierającym oczekiwania związane z praktykami, plan wykorzystania zdobytej wiedzy na praktykach, zaplanowanie własnej ścieżki kariery oraz opis motywacji do udziału w projekcie,
  • opinię pedagoga szkolnego i samorządu szkolnego oraz wychowawcy klasy z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej zgodnie z polityką wyrównywania szans edukacyjnych, przedstawienie form aktywności i zaangażowania w działania szkoły i poza szkołą,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań na odbycie praktyk zagranicznych,
  • zgodę rodziców.

Rozmowy rekrutacyjne odbywały się w dniach od 04-08 grudnia 2023 roku w składzie Pani Anny Gawrońskiej – Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej, Grzegorza Mikołowskiego – nauczyciela przedmiotów zawodowych; przeprowadzili oni rozmowy w języku polskim. Pani Ewa Kowalczyk-Mikołowska oraz Pani Małgorzata Chyska-Drozd – nauczycielki języka angielskiego przeprowadziły rozmowy z kandydatami w języku angielskim. Nad podsumowaniem rekrutacji pracowała cała komisja w składzie: wicedyrektor ds. dydaktycznych ZSP Nr 1 w Kępnie Pani Katarzyna Grabicka, koordynator/kierownik szkolenia praktycznego Pani Anna Gawrońska, nauczyciel języka angielskiego Panie Ewa Kowalczyk-Mikołowska oraz Małgorzata Chyska-Drozd, wychowawcy klas trzecich i czwartych technikum oraz Pani Ewelina Malinowska nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Po przeprowadzonej rekrutacji ze zgłoszonych 38 uczniów naszej szkoły wybrano ostatecznie 20, którzy odbywać będą praktyki zagraniczne w terminie 14 kwietnia do 4 maja 2024 roku.