Informacje

Dyrekcja

biznesmen

Dyrekcja

mgr inż. Agnieszka Krysiak

Pracę pedagogiczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie rozpoczęła w 2005 r. początkowo jako nauczyciel dochodzący, a od 2006r. w pełnym wymiarze czasu pracy jako nauczyciel w Technikum Ochrony Środowiska. Jest absolwentką Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na Wydziale Ochrony Środowiska. W 2003 roku uzyskała kwalifikacje pedagogiczne w Studium Przygotowania Pedagogicznego na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie nauczania przedmiotu biologii. W 2012 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium uzyskując tym samym tytuł Menedżera oświaty.
W 2014r. ukończyła studia podyplomowe z geografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 16 stycznia 2014 r. powołana na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. Za swoją pracę została nagrodzona otrzymując N
agrodę Dyrektora w 2009 roku.


mgr Urszula Tyra

Wicedyrektor Urszula Tyra jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - wydział Gospodarka Narodowa. Pracę zawodową pedagogiczną rozpoczęła w 1984 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie. W roku 1986 ukończyła Studium Pedagogiczne Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Kaliszu.
Od 1 września 1995 roku pracuje  w  Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. W 2002 ukończyła Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Rok później uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego a w roku 2006 uzyskała uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik ekonomista.
W trakcie pracy pedagogicznej pełniła  funkcję dyrektora Policealnej Szkoły Ekonomicznej dla Dorosłych w Kępnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu a w latach 1999-2014 funkcję Kierownika Dziekanatu  wydziału Ekonomii w Kępnie Wyższej Szkoły Zarządzania ”Edukacja” we Wrocławiu.
W roku szkolnym 2015/16 została powołana na stanowisko wicedyrektora do spraw wychowawczych.

Za swoją pracę została nagrodzona otrzymując:

• Nagrody Dyrektora -1998,2006,2008,2010,2014r.
• Nagrody Starosty Kępińskiego – 2001,2012r.
• Nagroda Kuratora Oświaty-2003r.
• Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2005 r.
• Brązowy Krzyż Zasługi - 2002 r.


mgr inż. Katarzyna Grabicka

Od roku szkolnego 2023/2024 pełni funkcję wicedyrektora ZSP Nr 1 w Kępnie. Wicedyrektor Katarzyna Grabicka jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej na wydziale Podstawowych Problemów Techniki, kierunek Matematyka. W 2003 roku uzyskała kwalifikacje pedagogiczne na tej samej uczelni. Pracę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie rozpoczęła 1 września 2003 roku jako nauczyciel matematyki. Od 2004 roku prowadzi Szkolny Zespół Muzyczny, który uświetnia różnego rodzaju uroczystości szkolne i pozaszkolne. Od września 2015 roku była Przewodniczącą Zespołu Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych. Każdego roku bierze czynny udział w życiu szkoły również w jej pozalekcyjnej działalności. W sierpniu 2016 roku uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W roku szkolnym 2023/24 została powołana na stanowisko wicedyrektora do spraw dydaktycznych.

mgr Anna Gawrońska

Anna Gawrońska - W 2006 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Pracę pedagogiczną w ZSP nr 1 w Kępnie rozpoczęła w roku 2008, na początku jako nauczyciel dochodzący, a od 2014 r. nauczyciel pełnoetatowy. W roku 2008 ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Opolu. W roku 2018 studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 2019 została wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie technik ekonomista oraz technik rachunkowości. W 2021 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W 2023 r. uzyskała tytuł samodzielnego księgowego przyznany przez Krajową Izbę Księgowych w Warszawie. Od 1  września 2023 pełni funkcję kierownika szkolenia praktycznego.


 

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu